BAŞKAN BUNLARDAN HABERİN VAR MI ?

Bakırköy Osmaniye’de bulunan Türkiye’nin en büyük AVM ‘si olan MARMARA FORUM imar izinleri ,Danıştay Altıncı Dairesi Esas No..2019-17597 Karar No 2021-6482 18.05.2021 tarihinde onanarak MARMARA FORUM KAÇAK DURUMUNA DÜŞMÜŞTÜR.
Bakırköy Eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen ve Başkan Yardımcısı Turgay Akbal tarafından imara aykırı izinlere izin verenler hakkında Bakırköy Belediyesi suç duyurusunda bulunacak mı?

Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman ,Taner Kazanoğlu ve Hüseyin Sağ tarafından İmara Aykırı ve İBB Protokol iptali ile ilgili Dönemin AK Partili İBB ‘ye açılan İstanbul Dördüncü İdare Dava Dairesine 2019-481 Esas /2019-1215 Karar ile dava açmışlar ve kazanmışlardı.

MAHKEME KARARI

Sonuç; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1223 ada, 6 sayılı parsele ilişkin 13.05.2016 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin şehircilik ilkeleri ile kamu yararına ve mevzuata uygun olmadığı”yönünde görüş ve tespitlere yer verilmiştir.

Olayda, dava konusu planlar ve bilirkişi raporu ile taraf iddiaları birlikte değerlendirildiğinde; plan paftası ile lejandının birbiri ile uyumsuz olduğu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Eki gösterim tekniklerine uyulması zorunlu olduğu halde bu yönetmelik eki lejantta yer almaya ” A rumuzlu ortak alan” şeklinde yeni bir kullanım türüne yer verildiği, uygulama imar planında belediye hizmet alanında hangi alt işlevin yer alacağının belirtilmesi zorunlu olduğu halde bu hususa uyulmadığı, Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu ile uyuşmayacak bir şekilde plan notu ile BHA’ya ticari birim işlevinin getirildiği, avan projenin kamu yapılarına münhasır olduğu halde plandaki tüm yapılar için avan proje aranmasının mevzuata aykırı olduğu, blok boyutları ve çekme mesafesinin uygulama imar planının konusunu oluşturduğu halde bunun avan projeye bırakılmasının planlama tekniğine aykırı olduğu, plan paftasındaki emsal değeri ile plan notundaki emsal değerinin uyumsuz olduğu, plan notu ile gizli bir emsal fazlalığı getirilerek alanda yapı yoğunluğuna sebebiyet verildiği, önceki plandaki kamusal alana hizmet edecek olan “açık otopark alanı” işlevi kaldırılarak özel firmanın da yararlanacağı şekilde otopark alanı belirlenip ve bununda daha önceki plana göre azaltılmasının planlama tekniğine aykırı olduğu görülmüştür.

Bu durumda, dava konusu nazım imar planının, mevzuata aykırı olarak planlama ve şehircilik ilkelerine uyulmadan yapıldığı tespit edildiğinden, iptali gerekmekte olup aksi yönde verilen mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Dava konusu edilen protokol, protokol yapılmasının uygun olduğuna dair İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.05.2016 tarihli, 4 rapor ve 2015/2053 dosya no’lu kararının ve Nazım İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin 12.05.2016 tarihli, 106 rapor ve 2015/2256 dosya no’lu kararı yönünden; Davacı tarafından dava uyuşmazlık konusu yapılan bu işlemler kesin ve yürütülmesi gereken işlemler kapsamında olmayıp hazırlayıcı işlemler kapsamında olduğundan davanın bu kısmının incelenmeksizin reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, istinaf talebinin İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 16/11/2018 tarih ve E:2016/1010, K:2018/1848 sayılı kararının 1/5000 ölçekli plana ilişkin kısmı yönünden kabulü ilekararının bu kısmının kaldırılmasına ve bu kısmı yönünden dava konusu işlemin iptaline, protokol, protokol yapılmasının uygun olduğuna dair İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.05.2016 tarihli, 4 rapor ve 2015/2053 dosya no’lu kararının ve Nazım İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin 12.05.2016 tarihli, 106 rapor ve 2015/2256 dosya no’lu kararına ilişkin kısmı yönlerinden ise yukarıda belirtilen gerekçe ile reddine,

Danıştay Altıncı Dairesi Esas No..2019-17597 Karar No 2021-6482 18.05.2021 tarihinde onanarak kesinleşti.

KAMU ADINA SORUYORUZ…
Marmara Forum neden mühürlenmiyor?
Kesinleşmiş mahkeme kararlarını uygulamayanlar suç mu işliyor?
Marmara Forumda kaza,yangın sonucu herhangi bir ölüm sebebi olursa kim yargılanacak?
Marmara Formdaki işletmelerin ruhsatları neden iptal edilmiyor?

Bir cevap yazın