GÜNDEM

YER ALTI ÇARŞISI SEÇİME BİR AY KALA APAR TOPAR İHALEYE ÇIKARTILIYOR

1987 yılında yapımına başlanan 1989 da Bakırköykülerin hizmetine giren Bakırköy yer altı çarşısı seçime bir ay kala Belediye meclisi tarafından apar topar ihaleye çıkartılıyor.

Birincisi bu ihale etik değil bir ay sonra görev süresi bitecek meclisin bu kararı alması doğru değil yeni seçilecek Belediye Başkanı ve meclis bunu gerekli görürse hem içindeki esnafın hakları da korunmak kaydı ile ihaleye çıkarılır.

2.si de Ali Talip Özdemir Cumhur ittifakı Belediye Başkan Adayı olduktan sonra yaptığı açıklamalarda yer altı çarşısının görevini tamamladığını Bakırköy’de bir çok AVM olduğunu ama otopark olmadığını kendisi seçilirse bu alanı yer altı otoparkı yaparak otopark sorununu bir nebze çözeceklerini söylemişti.

Şimdi ihaleye çıkan yer altı çarşısının ihale şartnamesi aşağıdadır.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİRALAMA İHALESİ İŞİ
İLANI

1.Tasarrufu Belediye Başkanlığımıza ait Bakırköy İlçesi, Cevizlik ve Zeytinlik Mahallesi, Fahri Korutürk Cad.   

   No:67 adresinde bulunan Bakırköy Yeraltı Çarşısındaki 95 dükkan, 1 wc,  1 çay ocağı, 2 vitrin, 4 stant,         
   3 depo yerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile    
   1 (Bir) yıl süreyle kiraya verilmesi işi.

2.İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

 2.1  İhale 14/03/2024 Perşembe günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
             (Adresi: Sakızağacı Mahalle, Kennedy Cad. No:101 Sahilyolu/Bakırköy)
 2.2  İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen
            serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)
 2.3  İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
            (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale
            sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

3-   MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:
Aylık muhammen kira bedeli 920.000,00-TL’dir.
Geçici teminat ise 1 (Bir) yıllık kira bedelinin % 3’ü olup 331.200,00-TL ihale dosyasına eklenecektir.

4-  İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:

4.1 1.000,00- TL (BinTürkLirası) tutarındaki ihale dökümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

4.2 Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. ‘nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak  yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.

4.3 Tebligata  esas Türkiye’de adres  göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa
        elektronik posta adresi- yabancı firmaların ihaleye girebilmesi için yerli firmalara ortak girişimde
         bulunması ve Türkiye’de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)

4.4 İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

4.5 Şartnamenin 25.maddesinde belirtilen; ihale tarihinden önce ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (Akredite bir kurum veya kuruluştan alınmış olmalıdır) bulunduğuna dair belgelerin ihale dosyasıyla birlikte sunulması zorunludur. İhaleye katılanların 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkında kanun uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmış olmaları ve veri sorumlusu siciline kayıt sorunluluğu bulunanların veri sorumlusu siciline kayıt yaptırdıklarının belgesini sunmaları gerekir. İş ortaklığında, bu belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulması gereklidir.

4.6 Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;

 • Nüfus Müdürlüğünden 2024 yılında alınmış ikametgah belgesini,
 • Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,
 • Noter tasdikli imza beyannamesini,
 • Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı,
 • Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara

     uyacağına dair”

 • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.

4.7  Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;

 • İlgisine göre 2024 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet belgesi) gösterir  

     belgeyi,

 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili  

     olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

 • Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara

     uyacağına dair”

 • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.

4.8  Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;

 • Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile

     yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,

 • Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

4.9  Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;

 • Vekalet eden kim adına (gerçek yada tüzel kişi) ihaleye katılanacaksa o kişi için istenen diğer belgeler.
 • İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza

   beyannamesini,

 • Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara

   uyacağına dair”

 • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı.

4.10  Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak; 

 • Noter tasdikli ortak girişim  beyannamesini,
 • Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,
 • Ortaklık kimlerden oluşuyorsa (gerçek yada tüzel kişiler) o kişiler için istenen diğer belgeler.
 • Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm

     şartlara uyacağına dair”

 • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı. 

4.11  İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 10.000.000,00-TL (Onmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

4.12   İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda yerine getirmek
           zorundadır;

 • Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesine vergi, reklam, kira, ecrimisil, işletme bedeli gibi her ne isim altında olursa olsun borcu olmaması gerekir.
 • Yine teklif verenin Bakırköy Belediyesi ile arasında taşınmaz kiralaması hususunda hiçbir dava ve icra takibiyle ilgili dosya bulunmaması gerekir.
 • Borcu yoktur ile ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden, taşınmaz kiralaması ile ilgili dava ve icra takibi olmamasıyla ilgili olarak ise Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak yazılar ihale dosyası ile birlikte sunulması zorunludur.

          
5-  Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

6- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:
     İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 13/03/2024 Çarşamba günü saat 16.30’ a
     kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye
    alınmayacaktır.

Bir yanıt yazın

× Bize Ulaşın!