BAKIRKÖY’DE MİLLİ PİYONGO’YA AİT TAŞINMAZLAR SATILIYOR!

Milli Piyango İdaresine ait kamu konutları satışa çıkarılıyor Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlanda nitelikleri belirtilen ve Mülkiyeti Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul’un Bakırköy ‘deki 9 adet ilçelerindeki kamu konutu niteliğindeki taşınmazlar satışa sunuldu. Konutların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “”Açık Teklif Usulü”” ile yapılacak.

MÜLKİYETİ MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KAMU KONUTU NİTELİĞİNDE SATILIK TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜLKİYETİ MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SATILIK TAŞINMAZLAR

Sıra NoDOSYA  NO İLÇESİMAHALLESOKAK / MEVKİİADA NOPARSEL NOAna Taşınmaz Yüzölçümü (m²)CİNSİHİSSESİ (Bağımsız Bölümlerde Arsa Payı)BLOK NOKAT NOBAĞIMSIZ BÖLÜM NOBAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI (m²)TAHMİNİ  BEDEL (TL)GEÇİCİ  TEMİNAT (TL)FİİLİ DURUMUÖNCELİKLİ ALIM HAKKIİHALE GÜNÜİHALE SAATİ
134050600001BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936E1-3B1201031.030.000,00103.000,00DoluVar08.07.202110:30
234050600002BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken22/1936E1-3B1211031.030.000,00103.000,00DoluVar08.07.202110:50
334050600003BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936E1-3B2221031.040.000,00104.000,00BoşYok08.07.202111:10
434050600004BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936E1-3B3241031.050.000,00105.000,00DoluVar08.07.202111:30
534050600005BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken22/1936E1-3B3251031.050.000,00105.000,00BoşYok08.07.202111:50
634050600006BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936E1-3B4261031.070.000,00107.000,00DoluVar08.07.202112:10
734050600007BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken22/1936E1-3B4271031.070.000,00107.000,00DoluVar08.07.202113:20
834050600008BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken20/1936E1-3B5281031.070.000,00107.000,00BoşYok08.07.202113:40
934050600009BakırköyKartaltepe (Ataköy 2-5-6)Kilitbahir Sk.257321.824,00Mesken22/1936E1-3B5291031.070.000,00107.000,00DoluVar08.07.202114:00
1034130600001FatihHacı Evhattin (Yedikule)Hacı Manav Sk.108156374,00Daire180/2640 –Zemin492305.000,0030.500,00DoluVar08.07.202114:20
1134130600002FatihHacı Evhattin (Yedikule)Hacı Manav Sk.108156374,00Daire150/2640 –Zemin573255.000,0025.500,00DoluVar08.07.202114:40
1234130600003FatihHacı Evhattin (Yedikule)Hacı Manav Sk.108156374,00Daire150/2640 –Zemin673255.000,0025.500,00DoluVar08.07.202115:00
1334130600004FatihHacı Evhattin (Yedikule)Hacı Manav Sk.108156374,00Daire240/2640 –31373350.000,0035.000,00DoluVar08.07.202115:20


1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutu niteliğindeki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “”Açık Teklif Usulü”” ile satışa çıkarılmıştır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;             
a)Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),             
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar, ihalenin yapılacağı adres olan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.               
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
           (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
           (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
           (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
           (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede fiili durumu dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır.
7-Listede DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlükten alınabilir.
8-Taşınmazların mülkiyeti Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait olup, satış ve tapu işlemlerinde vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler alıcı tarafından ödenir. İhale sonucunda satış bedeli üzerinden %1 KDV ve %05,69 Karar Pulu bedeli, taksitli satış sözleşmesi düzenlenmesi halinde ayrıca satış bedeli üzerinden %09,48 Damga Vergisi bedeli alıcısı tarafından peşin olarak ödenir. (KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.)
9-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL’den (BeşmilyonTL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi (OnMilyonTL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye işlem bedeli tahsil edilir.                   
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/806441/emlak/konut/milli-piyango-idaresine-ait-13-adet-kamu-konutu-satisa-cikariliyor
                                                                      

Bir cevap yazın