BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ESKİ HÜKÜMET KONAĞININ HURDA KARŞILIĞI YIKIMI VE HAFRİYATIN KALDIRILMASI İŞİ İHALESİ 2.İLANI

Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi 132 Ada 4 Parsel nolu 5.581,60 M2 üzerinde yer alan ve mülkiyeti hazineye ait olan Bakırköy Eski Hükümet Konağı binası Bodrum, zemin ve üç normal kat olmak üzere toplam beş katlı binanın yıkım işi, dosyasındaki teknik ve özel şartlara göre enkazından çıkacak Hurda Karşılığı Yıkımı ve Hafriyatın Kaldırılması İşi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a) Adı
:
BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI
b) Adresi
:
Bakırköy Kaymakamlığı Yeni Hükümet Konağı Binası Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali A Blok Kat:1 Bakırköy/İstanbul
c) Telefon ve faks numarası
:
0 (212) 5716928 – 0 (212) 5438794
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer
:
Bakırköy Kaymakamlığı Yeni Hükümet Konağı Binası Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali A Blok Kat:1 Bakırköy/İstanbul.

2-İhale konusu işin
a) Adı
:
Bakırköy Eski Hükümet Konağı binası hurda karşılığı yıkımı ve hafriyatın kaldırılması işi ihalesi.
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi 132 Ada 4 Parsel nolu 5.581,60 M2 üzerinde yer alan ve mülkiyeti hazineye ait olan Bakırköy Eski Hükümet Konağı binası Bodrum, zemin ve üç normal kat olmak üzere toplam beş katlı binanın yıkımı ve hafriyatın kaldırılması işi, dosyasındaki idari ve teknik şartnamede belirtilen teknik ve özel şartlara göre enkazından çıkacak hurda karşılığı ihale edilecektir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Bakırköy Kaymakamlığı Eski Hükümet Konağı Binası Kartaltepe Mahallesi 132 Ada 4 Parsel. Bakırköy/İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) gündür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale tarih ve saati
:
21.07.2022 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
:
Bakırköy Kaymakamlığı Yeni Hükümet Konağı Binası Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali A Blok Kat:1 Toplantı Salonu Bakırköy/İstanbul
c) İhalenin Türü
:
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)

4- Muhammen Bedel ve Geçici teminat Tutarı
a) Muhammen Bedel
:
100.000.00 TL + KDV (yüzbin Türk Lirası,) olacak şekilde belirlenmiştir
b) Geçici Teminat Tutarı
:
İhaleye katılacak olan istekliler muhammen bedelin (100.000,00- TL) %15 oranından 15.000,00 TL (onbeşbin Türk lirası) ’den az olmamak şartı ile geçici teminat belgesini, katılım evraklarıyla birlikte İdareye sunacaktır. Geçici Teminatın nakit olarak yatırılması halinde Bakırköy Malmüdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Bakırköy Şubesi TR100001000737000010005070 IBAN nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.
c) Kesin Teminat Tutarı
:
İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;
Gerçek kişiler için; Noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel Kişiler için; Şirketin tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekaletname sahibine ait imza beyannamesi,
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
İhale dokümanının alındığına dair belge,
İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair belge,
Kamu Kurum ve kuruluşlarında (Kesin Kabulü yapılmış) veya Özel Sektörde tek seferde sözleşme karşılığı yapılmış bina yıkım vb….. işlerinden en az 150.000,00-TL’lik iş bitirme belgesi, (Özel sektörde yapılmış işlerde bedel içeren tek sözleşmeye dayalı ve bunu destekleyecek fatura ve benzeri belgeler)
Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,
İş bu ihalenin muhammen bedeli 100.000,00 TL + KDV (yüzbin Türk Lirası) olacaktır. Bu işin geçici teminat bedeli Muhammen bedelin %15 oranından az olmayacaktır. En az 15.000,00 TL (Onbeşbin Türk Lirası.) olacaktır. (Teminat mektubu verilmesi halinde süresiz olacaktır.)
İhaleye katılacak olanlar ihale dokümanında bulunan teknik şartnamenin her sayfasını kaşe ve imza atarak ihale dokümanına koyacaktır,
Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
6- Katılıma ilişkin evraklar, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna elden veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun şekilde posta yolu ile teslim edilecek ve ihale komisyonu tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. Maddesi uyarınca incelendikten sonra açık artırma usulü yapılacaktır. Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır.
7- İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
8- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler.
11- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
12- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
13- İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
14- İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Bakırköy Kaymakamlığı yeni Hükümet Konağı Binası Kat:1 (Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali A kapısı Bakırköy / İstanbul adresinde) ‘nde bedelsiz olarak görülebilir.
İLAN OLUNUR

Bir cevap yazın